Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
OŚRODKA KULTURY W WIELISZEWIE

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1
Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Wieliszewie stanowi statut nadany Uchwałą Nr XXXVIII/383/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/393/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014 r. oraz:
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493);
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539);
- uchwała Nr 325/XXIX/2005 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Ośrodek Kultury w Wieliszewie”, ustala się zasady działania i organizacji Ośrodka Kultury w Wieliszewie.

§2
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
- Organizator – należy przez to rozumieć Radę Gminy Wieliszew;
- Wójt – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wieliszew;
- Dyrektor – należy przez to zumieć Dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie;
- Ośrodek – należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury w Wieliszewie;
- Biblioteka – należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną Gminy Wieliszew.
2. Ośrodek Kultury w Wieliszewie zwany w dalszej części regulaminu OKW jest wyodrębnioną gminną jednostką organizacyjną – samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§3
Siedziba OKW mieści się w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach przy ul. Stanisława Moniuszki 2, terenem realizowania działalności statutowej OKW jest Gmina Wieliszew.

§4
Bezpośredni nadzór nad OKW sprawuje Organizator.

§5
1. Czas pracy w OKW wynosi 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, z miesięcznym rozliczeniem.
2. Pracę pracowników OKW ustala się w trybie zmianowym:
- w dni powszednie w godzinach: 08.00-21.00
- w soboty w godzinach: 08.00-16.00
3. Za nadgodziny wynikające z realizowania działalności statutowej OKW, pracownikom OKW przysługuje czas wolny, udzielany przez Dyrektora po wcześniejszym ustaleniu jego terminu.

Rozdział II
Struktura organizacyjna Ośrodka Kultury w Wieliszewie

§6
Na czele OKW stoi Dyrektor, który zarządza i kieruje jednostką będąc jednocześnie osobą odpowiedzialną za realizację zadań wynikających ze statutu OKW.

§7
W skład OKW wchodzą następujące stanowiska pracy:
- Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie - 1 etat;
- Główna księgowa - 1 etat;
- Specjaliści ds. kultury - 2 etaty;
- Sekretarka - 1 etat;
- Sprzątaczka - 1 etat;
- Starszy bibliotekarz - 1 etat;
- Bibliotekarz - 0,5 etatu;
- Bibliotekarz - 0,5 etatu;
- Bibliotekarz - 0,5 etatu.

§8
Dyrektor Ośrodka Kultury:
1. Dyrektor OKW:
- zarządza Ośrodkiem Kultury, organizuje jego działalności, realizuje cele i zadania oraz reprezentuje go na zewnątrz;
- koordynuje i nadzoruje działalność bibliotek;
- ustala wewnętrzną organizację Ośrodka Kultury, ustala obowiązki i uprawnienia podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- zapewnia pracownikom Ośrodka Kultury odpowiednie warunku pracy oraz zabezpiecza odpowiednie warunki socjalno-bytowe (gwarantowane ustawodawstwem pracy, przepisami BHP i PPOŻ);
- zapewnia ochronę mienia przed kradzieżą, zniszczeniem itp.;
- przyjmuje skargi i wnioski, rozpatruje je i udziela odpowiedzi;
- współpracuje ze wszystkimi organizacjami, towarzystwami, szkołami, zakładami pracy z terenu gminy;
- wydaje i podpisuje zarządzenia wewnętrzne;
- opracowuje roczne programy działalności Ośrodka Kultury i kalendarza imprez kulturalnych;
- podejmuje starania mające na celu pozyskiwanie sponsorów dla swojej działalności.
- zatwierdza plany rzeczowo-finansowe;
- zatwierdza sprawozdania finansowe i GUS;
- zatwierdza dokumenty kadrowe dotyczące zatrudnienia i zwalniania pracowników;
- zatwierdza dokumenty przemieszczania i zbywania składników majątkowych;
- zatwierdza wszystkie pisma wychodzące.
2. Dyrektor OKW odpowiada za:
- realizację ustalonych zadań;
- celowe i uzasadnione wydatkowanie środków finansowych;
- prowadzenie i nadzorowanie całokształtu realizowanych zadań, zgodnych ze statutem OKW;
- skutki faktyczne i prawne wynikłe z podejmowanych decyzji;
- warunki pracy, dyscyplinę pracy pracowników OKW oraz organizację kontroli wewnętrznej;
- prawidłowe ustalanie polityki kadrowej i właściwy dobór pracowników.
3. Dyrektor OKW ma prawo do:
- wydawania poleceń służbowych oraz zarządzeń regulujących działalność statutową OKW;
- składania oświadczeń w imieniu OKW;
- reprezentowania OKW wobec innych podmiotów;
- dysponowania środkami finansowymi i składnikami majątku OKW w granicach ustalonych w przepisach prawnych;
- przyjmowania, zwalniania, awansowania oraz karania pracowników OKW;
- ustalania pełnomocnictw i pełnomocników;
- tworzenia, zmiany, likwidacji etatów oraz zmiany ich wymiaru;
- zawierania umów o dzieło i umów zlecenia.
Główny Księgowy:
1. Do zadań Głównego Księgowego OKW należy:
- opracowywanie projektów planu finansowego OKW;
- prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- obsługa finansowo-księgowa OKW;
- prowadzenie dokumentacji finansowej OKW;
- opracowanie sprawozdań i analiz z działalności finansowej OKW;
- prowadzenie ksiąg i rozliczeń inwentaryzacyjnych;
- obsługa płacowa, składki i naliczenia związane z płacami;
- nadzór nad realizacją planu finansowego OKW;
- prowadzenie rachunkowości w OKW;
- zapewnienie realizacji przepisów w sprawie wynagrodzeń pracowników OKW;
- prowadzenie ewidencji czasu pracy, uwzględniającej urlopy i zwolnienia lekarskie;
- prowadzenie dokumentacji w sprawach przyznawania nagród i wyróżnień;
- prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością służbową i dyscyplinarną;
- prowadzenie właściwej polityki kadrowej w OKW.
2. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi OKW.

Specjalista ds. kultury:
1. Do zadań Specjalisty ds. kultury OKW należy:
- inspirowanie działalności kulturalnej w zakresie jej upowszechniania, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości środowiska;
- zapewnienie właściwego wykorzystania pomieszczeń OKW dla potrzeb własnych oraz imprez zleconych;
- przygotowywanie, realizowanie i nadzorowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez OKW;
- rozliczanie imprez biletowanych;
- współdziałanie w opracowaniu planów działalności programowej;
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się działalnością kulturalną;
- prowadzenie działalności promocyjnej realizowanych przedsięwzięć;
- wykonywanie poleceń służbowych Dyrektora OKW zgodnych z zakresem obowiązków pracownika;
- dbałość o mienie OKW;
- przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ;
- wykonywanie serwisów, przeglądów i konserwacji systemów znajdujących się w siedzibie OKW;
- prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z działalnością statutową OKW;
- sporządzanie sprawozdań z realizowanej działalności statutowej i przedkładanie ich Dyrektorowi OKW;
- przestrzeganie tajemnicy służbowej;
2. Specjalista ds. kultury podlega bezpośrednio Dyrektorowi OKW.

Sekretarka:
1. Do zadań Sekretarki OKW należy:
- prowadzenie wymaganych rejestrów, ewidencji i dzienników;
- planowanie harmonogramu pracy pracowników OKW;
- przygotowanie pism Dyrektora OKW;
- wysyłanie korespondencji służbowej;
- prowadzenie kasy OKW;
- dokonywanie zakupów na potrzeby realizowania działalności statutowej OKW;
- kontakt z klientami i interesantami OKW;
- wykonywanie czynności kancelaryjnych i korespondencyjnych OKW;
- gromadzenie dokumentacji i aktów wydawanych przez organy nadrzędne;
- przyjmowanie interesantów;
- koordynowanie zajęć organizowanych przez OKW;
- współpraca z innymi pracownikami OKW przy wydarzeniach organizowanych przez OKW;
- współpraca z Głównym Księgowym przy rejestrowaniu faktur i rachunków;
- przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.
2. Sekretarka podlega bezpośrednio Dyrektorowi OKW.

Sprzątaczka:
1. Do zadań sprzątaczki OKW należy dbałość o porządek wewnątrz i wokół budynku, w szczególności poprzez:
- zamiatanie i mycie podłóg;
- odkurzanie;
- usuwanie zabrudzeń;
- czyszczenie wykładzin i dywanów;
- wycieranie kurzu z mebli biurowych oraz pozostałego wyposażenia biurowego i elementów dekoracyjnych;
- usuwanie zabrudzeń z przeszkleń;
- mycie okien ogólnodostępnych;
- opróżnianie koszy na śmieci i bieżąca wymiana worków na odpady;
- mycie i dezynfekcja armatury i urządzeń sanitarnych;
- usuwanie zabrudzeń z luster, płytek i ścian;
- uzupełnianie środków higienicznych;
- zapewnieniem czystości urządzeń kuchennych;
- czyszczeniem miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków;
- przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.
2. Sprzątaczka podlega bezpośrednio Dyrektorowi OKW.

Starszy Bibliotekarz:
1. Do zadań Starszego Bibliotekarza należy:
- gromadzenie i ewidencja zbiorów bibliotecznych;
- sporządzanie stosownych sprawozdań i dzienników;
- zakup nowych pozycji literackich;
- prowadzenie katalogów i opisywanie kart katalogowych zakupywanych książek;
- udostępnianie i wypożyczanie książek oraz czasopism;
- doradztwo w wyborze odpowiedniego księgozbioru;
- propagowanie czytelnictwa poprzez organizowanie konkursów, wystaw, spotkań autorskich;
- tworzenie biblioteki cyfrowej;
- administrowanie danymi osobowymi;
- systematyczna selekcja zdezaktualizowanego księgozbioru oraz przeprowadzenie skontrum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- współpraca z instytucjami kulturalnymi i bibliotekami;
- prawidłowa konserwacja księgozbioru oraz dbanie o estetykę placówki bibliotecznej wraz z czytelnią;
- przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.
2. Starszy Bibliotekarz podlega bezpośrednio Dyrektorowi OKW.

Bibliotekarz:
1. Do zadań Bibliotekarza należy:
- gromadzenie i ewidencja zbiorów bibliotecznych;
- sporządzanie stosownych sprawozdań i dzienników;
- zakup nowych pozycji literackich;
- prowadzenie katalogów i opisywanie kart katalogowych zakupywanych książek;
- udostępnianie i wypożyczanie książek oraz czasopism;
- doradztwo w wyborze odpowiedniego księgozbioru;
- propagowanie czytelnictwa poprzez organizowanie konkursów, wystaw, spotkań autorskich;
- tworzenie biblioteki cyfrowej;
- administrowanie danymi osobowymi;
- systematyczna selekcja zdezaktualizowanego księgozbioru oraz przeprowadzenie skontrum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- współpraca z instytucjami kulturalnymi i bibliotekami;
- prawidłowa konserwacja księgozbioru oraz dbanie o estetykę placówki bibliotecznej wraz z czytelnią;
- przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.
2. Bibliotekarz podlega bezpośrednio Dyrektorowi OKW.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

§9
Regulamin może być zmieniany przez Dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie.

§10
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i przepisy szczególne.

§11
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.08.2014 r., godz. 08.36
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 16.09.2020 r., godz. 09.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2020 r., godz. 09.41Adam PodemskiEdycja strony
16.09.2020 r., godz. 09.39Adam PodemskiEdycja strony
01.08.2014 r., godz. 08.36Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1879 razy.